Datafarm

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบ Security Information & Event Management (SIEM) Security Information & Event Management หรือ SIEM คือระบบสำหรับทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลด้าน Security ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Log, Event, Flow หรืออื่นๆ เพื่อนำมาจัดเก็บ, เปลี่ยนรูปแบบ, ตรวจสอบ, วิเคราะห์, แสดงผล, แจ้งเตือน เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยจากอุปกรณ์ IT หรือ Software จำนวนมากที่มีอยู่มาวิเคราะห์ร่วมกัน และค้นหาปัญหา, ภัยคุกคาม หรือการโจมตีที่เกิดขึ้นอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถตรวจสอบเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นในเชิงลึก เพื่อระบุถึงสาเหตุ, ความเสียหาย และความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น…

Security Information & Event Management (SIEM)
Security Information & Event Management (SIEM)